Thomas Mann


1875 - 1955
German writer

Aphorisms of the author